QuoVadis Research @ FEI

Úvod

Vážení čitatelia,

hlavným dôvodom vzniku, ktorý je datovaný k septembru 2018, a uverejnenia časopisu QuoVadis Research @ FEI je podpora odbornej prezentácie výsledkov vedeckého bádania v oblasti informatických a elektrotechnických vied na Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach (FEI TUKE) vo forme prezentácie výsledkov dizertačných prác a prezentácií priebežných prác doktorandov na FEI TUKE.

Našou snahou je podpora a rozvoj takých odborov ako je výpočtová technika a informatika, počítačové siete, kyberbezpečnosť, mechatronika a automatizácia, kybernetika a umelá inteligencia, multimediálna telekomunikačná technika, aplikovaná informatika, počítačové modelovanie, vybrané oblasti matematiky, hospodárska informatika, elektronika, mikroelektronika a optoelektronika, spracovanie signálov, teoretická elektrotechnika, elektroenergetika a technika vysokých napätí, silnoprúdová elektrotechnika, meracie systémy v elektronike, riadenie elektrotechnickej výroby, materiály a technológie elektroniky, štruktúra a vlastnosti moderných materiálov.

Prostredníctvom časopisu je možné zdieľať a rozvíjať odborné znalosti vyššie uvedených odborov a zároveň ich publikovať v prostredí a okruhu odborníkov s podobnými profesionálnymi záujmami.

Časopis odráža smerovanie vedeckého bádania v jednotlivých odboroch na FEI TUKE.

Za redakčný tím

prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD.