QuoVadis Research @ FEI

Zmeranie časopisu

Vydavateľ časopisu: Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach
Sídlo vydavateľa: Letná 9, 042 00 Košice.

Šéfredaktor časopisu: prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD.
Výkonný redaktor: doc. Ing. Anton Baláž, PhD.

ISSN 2585-9587

Časopis je vydávaný online a vychádza 2-krát ročne.

Každé číslo online časopisu obsahuje plnotextové odborné články.

QuoVadis Research @ FEI je vedecký časopis, ktorého obsahom sú prezentácie výsledkov vedeckého bádania v oblasti informatických a elektrotechnických vied na Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach (FEI TUKE). Časopis obsahuje plnotextové vedecké články, ktorých obsahom sú výsledky dizertačných prác doktorandov a ich školiteľov obhájených v aktuálnom období na Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach.

Vedecké články prispievajú k rozšíreniu vedeckých poznatkov v odboroch informatiky a elektrotechniky. Ide o podporu a rozvoj takých odborov ako je výpočtová technika a informatika, počítačové siete, kyberbezpečnosť, mechatronika a automatizácia, kybernetika a umelá inteligencia, multimediálna telekomunikačná technika, aplikovaná informatika, počítačové modelovanie, vybrané oblasti matematiky, hospodárska informatika, elektronika, mikroelektronika a optoelektronika, spracovanie signálov, teoretická elektrotechnika, elektroenergetika a technika vysokých napätí, silnoprúdová elektrotechnika, meracie systémy v elektronike, riadenie elektrotechnickej výroby, materiály a technológie elektroniky, štruktúra a vlastnosti moderných materiálov.

Prijaté rukopisy uvádzajú relevantnú medzinárodnú literatúru a popisujú nové objavy, aplikácie nových techník a metodík, použitie existujúcej metodológie na nový problém, čím prispievajú k rozširovaniu základných vedeckých poznatkov v danej vednej disciplíne.

Jednotlivé príspevky sú zbierané priebežne v priebehu akademického roka v súlade s plánovanými obhajobami dizertačných prác. Každé číslo časopisu je archivované na web stránke časopisu. Vysoká úroveň jednotlivých článkov je garantovaná predchádzajúcimi recenziami. Spoluautormi článkov sú okrem doktorandov aj školitelia a konzultanti doktorandov. V časopise je možné publikovať aj výsledky vedeckých prác doktorandov v uvedených odboroch z iných univerzít, pokiaľ boli úspešne obhájené. Odborní garanti časopisu QuoVadis Research @ FEI (redakčná rada) sa vyjadrujú k vhodnosti témy príspevku a sledujú odbornú úroveň uverejňovaných článkov. Pomocou recenzného posudzovania sa tiež vyjadria k obsahu a kvalite prijatých článkov a rozhodujú o zamietnutí, prepracovaní alebo zverejnení odborného príspevku.