QuoVadis Research @ FEI

Informácie pre autorov

Autor článku publikuje v časopise QuoVadis Research @ FEI najvýznamnejšie finálne výsledky svojej dizertačnej práce a prínosy pre rozvoj danej vednej disciplíny. V časopise je možné publikovať aj výsledky vedeckých prác doktorandov absolventov informatických a elektrotechnických odboroch z iných univerzít, pokiaľ boli úspešne obhájené.

Odoslatie príspevku

Posudzovanie článkov

QuoVadis Research @ FEI využíva peer review proces pred publikovaním nových predložených rukopisov. Všetky príspevky sú najprv hodnotené redakčnou radou pre vhodnosť pre časopis. Články, ktoré sa považujú za vhodné, sa potom zvyčajne posielajú minimálne dvom nezávislým odborníkom na posúdenie vedeckej kvality vedeckého článku. Redakčná rada zodpovedá za konečné rozhodnutie o prijatí alebo odmietnutí článkov. Redakčná rada berie do úvahy, že vedecké články obsahujú závery riešenia dizertačných prác a sú predložené na publikovanie až po obhajobách dizertačných prác, ktoré posudzovala štátnicová komisia zložená z vedeckých pracovníkov pracujúcich v danej vednej oblasti. Rozhodnutie redakčnej rady je konečné.

Poplatok

Publikovanie článkov v QuoVadis Research @ FEI je bezplatné.

Plagiátorstvo

V časopise sú publikované originálne príspevky. Niektoré časti príspevkov môžu preukazovať zhodu s príspevkami, ktoré boli publikované samotnými autormi, a ktorých citácie sú v príspevku uvedené. Na zisťovanie plagiarizmu sa používajú štandardné metódy na porovnávanie zdrojových kódov. Príspevok s väčším percentom zhody ako 25 % nie je akceptovaný pre publikovanie v časopise.

Po prijatí práce v systéme je článok podrobený recenzii po odbornej a aj formálnej stránke. Odborní garanti časopisu QuoVadis Research @ FEI (redakčná rada) sa vyjadrujú k vhodnosti témy príspevku a sledujú odbornú úroveň uverejňovaných článkov. Pomocou recenzného posudzovania sa tiež vyjadria k obsahu a kvalite prijatých článkov a rozhodujú o zamietnutí, prepracovaní alebo zverejnení odborného príspevku. V prípade zamietnutia článku môže autor požiadať o recenzné posudky a po korektúre opäť vložiť článok do systému.